Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Destaquem 1

BASES REGULADORES DEL CONCURS I REQUISITS PER ADJUDICAR LA BARRA DE LA NIT JOVE 2016

  AJUNTAMENT DE LES PILES

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Les Piles, en la sessió del dia 13 d’abril de 2016, va aprovar les bases reguladores

del concurs i requisits per adjudicar la barra de la nit jove 2016 de Les Piles les quals es detallen a continuació

BASES REGULADORES DEL CONCURS I REQUISITS PER ADJUDICAR LA BARRA DE LA NIT JOVE 2016

DE LES PILES

1.Objecte

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra a instal∙lar en la festa NIT JOVE 2016.

S’instal∙larà una barra:

­ 1 barra a la plaça major del poble durant la nit Jove del dia 16 de juliol de 2016. Horari de 22:00 del 16/07/2016 a 6:00 del 17/07/2016.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

2. Destinataris del concurs

Podran optar al concurs objecte d’aquesta convocatòria les persones majors de 18 anys que compleixin els requisits descrits en el punt següent.

Que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3.Requisits de participació

Les persones que vulguin optar al muntatge i gestió de les barres del bar de la Nit Jove han de presentar una instància a l’Ajuntament sol∙licitant participar en el concurs i adjuntar la documentació següent:

a) Nom, domicili i DNI/NIF del sol∙licitant.

b) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i declaració responsable de no estar incurs en cap supòsit de prohibició de contractar amb l’Administració de conformitat amb el text refós de la llei de contractes del sector públic. (ANNEX 1)

c) Compromís de compliment de les obligacions precises en aquestes bases. (ANNEX 2)

d) Proposta de quadre de preus per a les consumicions del bar de la Nit Jove.

e) Contraoferta econòmica. (ANNEX 3)

4. Règim de convocatòria

El termini de presentació de les sol∙licituds finalitza al 3 de juny del 2016.

S’atorgarà la gestió i explotació de les barres del bar a la sol∙licitud que hagi obtingut major puntuació. En cas d’empat es farà un sorteig entre les sol∙licituds empatades per tal de decidir quina serà la guanyadora.

5. Ubicació de les barres

La plaça de major del poble de les Piles de Gaià.

6. Obligacions i potestats de l’Ajuntament

6.1. És obligació de l’Ajuntament:

a. Cedir l’espai i connexions necessàries per desenvolupar l’activitat de la barra durant l’acte de la nit jove.

6.2. És potestat de l’Ajuntament:

a) La distribució de l’espai, l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar i el nombre màxim de neveres, sortidors i altres aparells elèctrics que es poden connectar a la barra.

b) Rescindir l’autorització de muntar barra de bar per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions pactades en les presents bases.

c) Rescindir l’autorització de muntar barra de bar per motius d’interès públic, expressament motivats.

d) Rescindir l’autorització de muntar barra de bar per motius de seguretat.

e) Decidir el trasllat, en cas de pluja, si les activitats previstes a la pista no es poden realitzar.

f) No retornar la fiança en casos d’incompliment.

g) Valorar les diferents propostes econòmiques i memòries d’activitat que presentin els diferents candidats.

7. Obligacions dels beneficiaris

La sol∙licitud a la qual s’atorgui la llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la Nit Jove haurà d’assumir les següents obligacions:

1. És responsabilitat última de la persona o entitat complir amb tots els punts d’aquestes bases i vetllar pel bon funcionament de l’activitat abans i durant la mateixa.

2. Oferir el servei objecte d’aquesta autorització amb les millors condicions possibles.

3. Portar les barres.

4. Comprar el gènere a subministrar amb les empreses que considerin oportunes.

5. Disposar del material necessari per dur l’activitat (neveres, sortidors, etc...).

6. Pel bon funcionament de l’activitat és necessària la participació d’un mínim de tres persones.

7. Demanar autorització a l’Ajuntament, per connectar qualsevol element elèctric, com a mínim amb 5 dies d’antelació a la celebració de la Nit Jove. La potència màxima de la barra de bar és de 5 kws.

8. Netejar l’espai ocupat i deixar­ho en condicions òptimes per al seva utilització habitual.

9. Respectar i fer respectar l’horari de l’activitat.

10. Complir amb la prohibició de la presència de menors de 18 anys dins l’espai de la barra de bar i no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys.

Aquesta darrera prohibició haurà de constar en rètols que estiguin ben visibles.

L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió automàtica d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes a la legislació sectorial.

11. Respectar la prohibició de no vendre tabac.

12. Servir les begudes en envasos reutilitzables.

13. No es permet servir cap consumició en envàs de vidre o llauna.

14. Separar els residus en les següents fraccions: vidre, paper, envasos lleugers (llaunes, ampolles d’aigua,...), matèria orgànica (menjar,...) i rebuig.

15. Retirar el material de la barra en un termini màxim de 12 hores a comptar des de la finalització de l’acte.

16. Dipositar una fiança de 100€ que es retornarà el 18 de juliol del 2016. L’incompliment de les obligacions del present article suposarà el no retorn d’aquesta fiança.

17. En el moment de l’adjudicació de la barra, es deixarà un màxim de 7 dies per abonar l’import acordat.

18. Complir totes les normes laborals d’acord amb la normativa vigent.

19. En el cas d’utilitzar els gots reutilitzables de l’ajuntament de les Piles, es pagarà la totalitat dels gots en el moment en que s’entreguin per part de l’ajuntament. Es cobrarà 1,00€ per got i es retornarà l’import integra en el cas dels gots que retornin nets i en bones condicions. Es retornaran 0,50€ per els gots que es retornin bruts.

20. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes obligacions.

L’incompliment d’alguna d’elles comportarà que l’entitat no pugui muntar el servei de bar a la Nit Jove durant l‘any següent i que no li sigui retornada la fiança.

8. Criteris de valoració

La llicència d’utilització privativa s’atorgarà a l’entitat o sol∙licitud que hagi obtingut més puntuació:

1. Oferta econòmica (màxim 7 punts)

L’oferta econòmica no podrà ser inferior al tipus mínim de licitació que és de 500,00.­€.

Valoració

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi una proposta econòmica major (Xmax). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major.

PXmax = P = 5

PXi = ( Xi / Xmax ) x P

2. Proporcionar el sopar de la festa (màxim 3 punts)

Aquest punt consisteix en oferir sopar a un mínim de 80 persones, que consti d’un entrepà calent i una beguda (refresc, cervesa o aigua). L’import del sopar no pot accedir els 4€.

9. Òrgan avaluador del concurs:

Les sol∙licituds presentades seran estudiades i valorades per una comissió tècnica qualificadora única i composta per l’alcalde i els regidors de l’ajuntament de les Piles.

10. Termini de presentació:

Des del dia que es publica la convocatòria fins el 3 de Juny del 2016.

11. Resolució i notificació:

La concessió de les Llicències per la utilització privativa del domini públic es farà per Decret d’Alcaldia i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la finalització del

termini de presentació de sol∙licituds.

En el cas que, un cop oberts els sobres, es detectés l’existència d’algun defecte esmenable en la documentació aportada, es requerirà a l’entitat per a que, en el termini de 3 dies, ho esmeni.

ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR­SE COMPRÈS EN ALGUNA DE LES CIRCUMSTÀNCIES

QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, INDICADES A L’ARTICLE 60 DEL

REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. (model per a persones

jurídiques).

Sr./Sra. .............................................................................., amb DNI núm.

.................................................................................., en representació de

..................................................................................................., NIF núm.

............................................................................................., domiciliada a

.....................................................................................................................

DECLARA:

1. Té plena capacitat jurídica i d’obrar

2. No es troba compresa en alguna de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l’Administració

Pública, que determina l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de Contractes del Sector Públic.

3. Està al corrent de les seves obligacions tributàries.

4. Està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. Així mateix, autoritza l’Ajuntament de les Piles per a que pugui sol∙licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social directament a l’Agència Estatal Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat

Social.

Les Piles a ........................ de .............................. de 2016

Signatura,

____________________________________________________________________________________

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA LABORAL I HIGIÈNIC SANITÀRIA PEL QUE RESPECTA AL PERSONAL ENCARREGAT DE LA BARRA DEL BAR I COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN AQUESTES BASES (model per a persones jurídiques).

Sr./Sra. .............................................................................., amb DNI núm.

.................................................................................., en representació de

..................................................................................................., NIF núm.

............................................................................................., domiciliada a

.....................................................................................................................

ES COMPROMET:

­Al compliment de les obligacions previstes en les bases del Concurs i requisits aprovades per l’adjudicació de la barra del bar de la barra de la nit jove 2016.

Les Piles a ........................ de .............................. de 2016

Signatura,

____________________________________________________________________________________

ANNEX 3

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

En/Na............................, amb DNI núm. ......., expedit a .......................... amb data ....de .... de ....., major d'edat, veí de .................., amb domicili al carrer..... núm. ... pis....amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest atorgament, actuant en representació de.................................. amb NIF ...................... domiciliada al carrer

......................., concorre al CONCURS convocat per l’Ajuntament de les Piles per a l’adjudicació de la barra del la Nit Jove, acceptant i sotmetent­se plenament a les bases del concurs i requisits aprovades que regiran la contractació esmentada, subjectant­se als preceptes legals que regulen la contractació de les administracions públiques.

Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració Local i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'Administració Local, que determina l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

I ofereix un preu d’adjudicació de ....................................................................... ....euros (indicar en número i lletra)

Les Piles 15 d’abril de 2016

Signatura,

Magí Balcells Gasol

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES PILES